Cloudworks utviklet IDM-løsning for Lovisenberg Diakonale sykehus

Cloudworks utviklet IDM-løsning for Lovisenberg Diakonale sykehus

Cloudworks ble valgt som utviklingspartner i forbindelse med digitalisering av sykehusets rutiner for tilgangsstyring. Nå opprettes og fjernes brukere og rettigheter automatisk i sykehusets sentrale IT-systemer.

– Ved hjelp av Cloudworks har vi automatisert tilgangsstyringen på sykehuset. Dette sparer oss for mye arbeid, og vi unngår at tidligere ansatte har tilganger de ikke lenger skulle hatt.

Magne Dahlberg, IT Direktør

Lovisenberg Diakonale sykehus

Sykehuset er lokalsykehus innen indremedisin og psykiatri, for ca. 176 000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo. Lovisenberg Diakonale Sykehus har en omfattende planlagt kirurgi, samt særskilte funksjoner som hospice og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset teller rundt 1300 årsverk.

Effektiv brukerforvaltning

I tett samarbeid med sykehuset utviklet Cloudworks en løsning som styrer tilgangen til sykehusets fagapplikasjoner og tilgrensende systemer. Komponentene utviklet i dette samarbeidet, inngår i Cloudworks IDM-løsning for helsevesenet: Cloudworks Healthcare IDM.

Kjernen i løsningen er en rollemodell som knytter informasjon om brukernes ansattforhold, avdeling og stilling, sammen med rettigheter brukeren skal ha i fagsystemene. Denne matrisen holdes automatisk oppdatert, og sørger for at endringer i ansettelsesforhold umiddelbart får effekt på brukerens tilganger. Dermed unngår IT-avdelingen manuell håndtering av endringer, hvilket sparer sykehuset for mange arbeidstimer – hver eneste dag.

HR-systemet er kilden

Integrasjon med HR-systemet sørger for konsistens mellom ansattinformasjonen som personalavdelingen registrerer, samt brukeridentiteter og autorisasjoner i sykehusets ulike IT-systemer. Dette sørger for rask og forutsigbar prosessflyt ved ansettelse, og enda viktigere, sikrer at alle tilganger fjernes ved opphør.

Integrasjon med offentlige registre

Gjennom integrasjon med E-resept og Helsepersonellregisteret, benytter sykehuset seg av sentrale, offentlige tjenester og registre, for et bedre og mer effektivt tilbud til sine pasienter. Ved ansettelse av helsepersonell verifiserer løsningen automatisk at nødvendige autorisasjoner foreligger, samt varsler dersom det avdekkes avvik også blant allerede ansatt helsepersonell.

New call-to-action