5 tiltak for å bli klar for NIS2 med Identity and Access Management

5 tiltak for å bli klar for NIS2 med Identity and Access Management

Med NIS2-direktivet på vei kommer det nye og strengere krav til organisasjoner om datasikkerhet og løpende rapportering. Heldigvis kan Identity and Access Management (IAM) bidra til å møte mange av kravene.

Hva er NIS2?

NIS2 er en oppdatert versjon av EUs første direktiv om cybersikkerhet, NIS, med økt fokus på:

Å styrke organisasjoners robusthet mot cyberangrep
Fremme deling av informasjon
Sikre felles sikkerhetsstandarder.

Med direktivet følger strengere sikkerhetskrav til organisasjoner i EU og de som leverer tjenester i EU-landene.

Et av hovedpunktene i NIS2 er at organisasjoner må:

Ha en skreddersydd kontroll over hvem som har tilgang til hvilke data
Proaktivt skal identifisere og reagere på unormal adferd eller potensielle sikkerhetsbrudd. 
Kunne fremlegge detaljerte rapporter om dataadgang og -aktivitet.

Når trer NIS2 i kraft?

NIS2 er et EU-direktiv, som betyr at det må tilpasses og implementeres i hvert enkelt EU-lands nasjonale lovgivning. Selv om NIS2 ennå ikke er innført i Norge, kan det likevel påvirke norske organisasjoner som tilbyr tjenester i det europeiske markedet. Det betyr at direktivet allerede nå vil være relevant, og innvirkning kan bli enda større når det blir inkludert i EØS-avtalen og fører til oppdateringer i nasjonal lov.

Bli klar for NIS2 med IAM

 

Hva er IAM og hvordan kan det hjelpe organisasjonen din med å bli klar for NIS2? 

Identity and Access Management (IAM) handler om å styre og overvåke hvem som har tilgang til hva. Det innebærer kontinuerlig overvåkning og kontroll av rettigheter for å sørge for at de forblir passende og sikre. IAM kan hjelpe med å autentisere og autorisere identiteter, administrere tilgangsrettigheter, samt overvåke brukeraktivitet og generere rapporter om tilganger og identiteter. Disse er alle sentrale aspekter som NIS2 fokuserer på.

1. Forstå hva NIS2 betyr for din organisasjon

Det er viktig å sette seg inn i nøyaktig hvordan NIS2-direktivet vil påvirke din organisasjon. Direktivet utvider sin rekkevidde til å omfatte flere sektorer og gjelder alle organisasjoner som leverer tjenester innenfor EUs grenser. Dessuten omfatter direktivet hele forsyningskjeden.

Selv om din organisasjon ikke direkte underlegges NIS2-direktivet, representerer det 'best practice.' De grunnleggende retningslinjene fra direktivet vil gagne enhver organisasjon, uavhengig av om det er et krav.

NIS2 er nettopp skapt med det formål å ruste organisasjoner til bedre å kunne motstå cyberangrep og sikre at din organisasjon kan minimere kostnadene, hvis det verste skulle skje.

2. Styrk sikkerheten med Privileged Access Management (PAM)

Privileged Access Management, også kjent som PAM, spiller en avgjørende rolle i forbindelse med NIS2-direktivet. PAM er en del av IAM-paraplyen og fokuserer på å beskytte tilgangen for brukere med utvidede rettigheter - de såkalte privilegerte brukerne, som ofte er mål for cyberangrep på grunn av deres omfattende tilgang og kontroll.

Ved hjelp av multifaktorautentisering og sanntidsmonitorering av privilegerte brukeres aktiviteter, styrker PAM din organisasjons evne til raskt å oppdage og reagere på mistenkelig adferd. Et avgjørende element i en effektiv PAM-strategi er Zero Standing Privileges, som sikrer at det ikke er vedvarende privilegerte tilgangsrettigheter knyttet til spesifikke identiteter og kontoer. På denne måten minimeres risikoen og det potensielle omfanget av et cyberangrep ved å begrense tilgangen som angripere kan oppnå via en kompromittert bruker.

Styrk sikkerheten med privilegert tilgangsstyring (PAM)

 

3. Invester i Identity Governance and Administration (IGA) 

Identity Governance and Administration (IGA) er en sentral komponent i IAM og spiller en avgjørende rolle i å oppfylle NIS2-direktivets retningslinjer for robust styring av digitale identiteter. IGA omfatter viktige elementer som Access Governance, Entitlement Governance, User Lifecycle Management og Identity Provisioning, som hver spiller en viktig rolle i forhold til å sikre compliance og styrke sikkerheten i din organisasjon.

IGA sørger for at brukeridentiteter og tilgangsrettigheter i organisasjonen forvaltes korrekt gjennom hele brukerens livssyklus, og at de avvikles og fjernes igjen når det er nødvendig.

IGA er viktig for å styre alle identiteter i din organisasjon. Dette understrekers også av NIS2.

4. Forbedre organisasjonens tilgangshåndtering

NIS2 krever at organisasjoner har streng kontroll over tilgangen til kritiske data og systemer. Access Management-strategier kan hjelpe med å sikre nettopp det. Tilgangshåndtering er en viktig komponent i IAM, da den sikrer at kun autoriserte identiteter har tilgang til spesifikke data eller systemer, og at dette støttes av politikker som er i samsvar med organisasjonens sikkerhets- og compliance-krav.

Tilgangshåndtering kan integreres med IGA-prosesser for å sikre en effektiv håndtering av tilganger gjennom hele brukernes livssyklus.

Prioriter prosesser, politikk og mennesker med IAM

5. Prioriter prosesser, policyer og mennesker 

For at din organisasjon skal bli klar for NIS2, er det viktig å fokusere på kjernen i cybersikkerhet: prosesser, policyer og mennesker.

Gjennomgå og finjuster prosessene rundt identitets- og tilgangshåndtering for å sikre at de er effektive og tilpasningsdyktige til et skiftende sikkerhetslandskap.
Etablér robuste IAM-policyer for ensartet håndtering av identiteter og tilgangsrettigheter.
Til slutt er det viktig å huske på at mennesker ofte er det viktigste elementet i cybersikkerhet. Sørg for å utdanne og trene ansatte i sikkerhetsprinsipper og hvorfor IAM er viktig.

Hvis grunnlaget er på plass, vil den etterfølgende prosessen med å implementere og anvende den korrekte IAM-løsningen blive lettere og mere effektiv. 

Last ned vår whitepaper om NIS2 og IAM